Empirisk och teoretisk pedagogisk forskning som stöd för skolutveckling

Offentlig forelæsning ved Professor Michael Uljens (Åbo Akademi).

Resumé

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i en slags PISA shock som det svenskspråkiga skolväsendet i Finland drabbades av 2012. Vid en reanalys av PISA data överraskades vi av att en finlandssvensk region i Finland, Åland, var överpresterande, dvs uppvisade bättre resultat än man kunde förvänta sig med avseende på regionens sociokulturella karakteristika. Då vi genom intervjustudier närmare granskade orsakerna till förändringen insåg vi den kommunala ledningens betydelse för förändringen.

Resultaten underströk vikten av att förstå pedagogiskt ledarskap som ett flernivåers fenomen, från klassrummet till transnationella aktörer. Samtidigt blev det tydligt hur den nationella utbildningspolicyn skapar villkor hur skolornas utvecklingsarbete kan förverkligas. Finland har t.ex. inte gått in för att offentliggöra de enskilda skolornas resultat för föräldrar/vårdnandshavare. Praktiskt har dessa analyser inspirerat oss till arbete med pedagogisk skolutveckling.

I parallell teoriutveckling har vi granskat hur den icke-affirmativa teorin i allmänpedagogik kan ligga till grund för att förstå och stöda skolans ledarskap och lärarhandlandet i vår egen tid.

Litteraturforslag

Uljens, Sundqvist og Smeds-Nylund (2018): Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland – et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab”, I: Dion Sommer og Jacob Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA – nordiske perspektiver på uddannelse, København: Hans Reitzels Forlag, s. 313-337

Michael Uljens er inviteret af Afdeling af Pædagogik som forskningsgruppe v/ Peter Østergaard Andersen og Bolette Moldenhawer.