Gerd Christensen

Gerd Christensen

Lektor

Primære forskningsområder

Min forskningsfaglige profil ligger i spændingsfeltet mellem pædagogik, filosofi og psykologi og jeg har igennem nu en del år arbejdet med videnskabsteori og metodologi inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Mine interesser retter sig særligt imod den pædagogiske psykologi bredt betragtet og med særligt fokus på socialkonstruktionisme og poststrukturalisme, herunder Michel Foucaults og Giorgio Agambens teoretiske perspektiver anvendt som analytiske perspektiver på kvalitativ empirisk forskning. Dertil kommer en gennemgående historisk interesse, som har markeret sig i genealogiske arbejder, som har ført mig igennem pædagogikkens historie.

Igennem de senere år har jeg forsket en del i etik, herunder forskningsetik, med særligt fokus på, hvordan Michel Foucaults forståelse af ethos kan indtænkes i forskningsetik. 

Derudover interesserer jeg mig for universitetspædagogik og for forholdet mellem køn og uddannelse. Disse interesser er blandt andet udfoldet i min ph.d. afhandling, der omhandler projektarbejde i grupper på universitetsniveau. Min interesse for grupper har igennem de senere år udviklet sig til også at omfatte forskning i familien anskuet som gruppe samt i tabuets funktion på gruppeniveau. 

Igennem mit gæstelektorat på Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning stiftede jeg bekendtskab med systematiske reviews og myndighedsbetjening, som er en særlig form for formidling af viden.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Mine undervisnings- og vejleningsområder er primært pædagogisk psykologi, didaktik, videnskabsteori og metode, universitetspædagogik, læring i arbejdslivet samt pædagogikkens historie. I de senere år har jeg primært undervist i pædagogisk psykologi, videnskabsteori og pædagogikkens historie på BA-uddannelsen, samt vejledt BA-projekter, Projektorienteret forløb og specialer.

Siden 2021 har jeg fungeret som Uddannelsesleder for Sektion for Pædagogik, KU.

ID: 10411