Nanna Koch Hansen

Nanna Koch Hansen

Ekstern lektor

Jeg arbejder aktuelt på et ph.d.-projekt omhandlende det, man i Kriminalforsorgsregi beregner som udslusning fra fængsel. Undersøgelsen er baseret på et feltarbejde (bestående af observationer og interviews med afsonere og medarbejdere) på Kriminalforsorgens pensioner. Teoretisk henter projektet inspiration i poststrukturalisme og socialkonstruktionisme og undersøger tilgangenes analytiske potentialer i relation til et blandet empirisk materiale bestående af observationer og interviews. Forskningsinteressen retter sig bl.a. mod (autoritets)relationer og positioneringer mellem afsonere og medarbejdere samt fortællinger om fængsling, prisonisering, udslusning, løsladelse og recidiv.

Generelt knytter mine forskningsinteresser sig tematisk til kriminalpræventive og socialpædagogiske indsatser i bredere forstand, ligesom jeg teoretisk udforsker analytiske potentialer inden for poststrukturalisme og socialkonstruktionisme og metodisk er interesseret i konstruktivistiske tilgange til observations- og interviewstudier.

ID: 40096159