10. december 2019

Skolens Medialisering: fem dimensioner

I et nyt bogkapitel kortlægger professor Stig Hjarvard mediernes voksende tilstedeværelse i skolesystemet og de forskelligartede konsekvenser af dette. Medierne er med til at forandre såvel de institutionaliserede læreprocesser som de uformelle relationer mellem lærere, elever, forældre og ledelse. Man kan skelne mellem fem dimensioner af skolens medialisering:

  • Medier som fagligt genstandsfelt; her er viden om medierne et læringsmål for undervisningen, fx faglige emner om nyhedsformidling, tv-dramaturgi og digital dannelse
  • Medier som læringsmidler; her er brugen af medier til læring omdrejningspunktet, fx brugen af internet til informationssøgning og anvendelsen af audiovisuelle fortællinger til besvarelse af opgaver
  • Medier som uformel skole; den generelle mediekultur i form af både oplysnings- og underholdningsmedier bidrager til en fortløbende dannelse af børn og unges viden, erfaringshorisont og normer; dette sætter sig også spor i skolens virksomhed
  • Medier som interaktionsmiljø; det samlede sæt af tilgængelige medier i skolen er medstrukturende for de måder, hvorpå lærere, elever, forældre og ledelse interagerer med hinanden, fx gennem skolens intranet og de mobile medier, som elever og lærere medbringer hver dag i skolen
  • Skolen i mediernes offentlighed; medierne spiller en vigtig rolle for den offentlige diskussion og framing af uddannelsespolitiske spørgsmål, fx de fortløbende debatter om PISA-undersøgelserne og integration af elever med anden etnisk baggrund. Skolerne har desuden selv fået hjemmesider og en tilstedeværelse på sociale medier, der bringer dem ud i et større offentligt kredsløb.

I lyset af denne systematik diskuterer kapitlet en række af de udfordringer og konflikter, som følger af skolens medialisering: for det første de muligheder og konflikter, der opstår, når skolens fysiske rum blander sig med digitale, virtuelle rum; for det andet, hvordan magt, autoritet og opmærksomhed forskyder sig i skolens rum. 

Kapitlet er et bidrag til bogen Læring med levende billeder: Det digitale perspektiv. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside

Bibliografisk reference:

Stig Hjarvard: ”Skolens Medialisering” In: Læring med levende billeder. Det digitale perspektiv. red.: Hans-Christian Christiansen; Gitte Rose; Ole Christensen; Martin Brandt-Pedersen. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2019. s. 39-65.