Maja Rudloff

Maja Rudloff

Postdoc

Cand.mag. i kunsthistorie og ph.d. i medievidenskab

Primære forskningsområder

Museer, kulturpolitik, digitalisering, medialisering, brugerinddragelse, køn, medier, repræsentation, visuel kultur

Aktuel forskning

Frem til 2021 arbejder jeg på postdoc-projektet Det lokale kunstmuseum: forankring, formidling og fortælling. Projektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Projektbeskrivelse:

Museernes skiftende status og rolle i samfundet har længe affødt et øget forskningsmæssigt og politisk fokus. De seneste årtiers museologiske forskning har især kredset om museernes fortsatte aktualitet og autenticitet i en foranderlig politisk og social virkelighed, og om et decideret paradigmeskifte i museums- og kulturarvsforståelsen –  herunder et ændret videnssyn og genstandsbegreb – som blandt andet er affødt af overgangen fra analog til digital formidling. Politisk har diskursen om museerne især koncentreret sig om fortsat samfundsrelevans, konkurrenceevne og evne til forny og tilpasse sig stigende krav fra oplevelsessamfundet, samt om museernes evne til, gennem formidling, at tiltrække besøgende fra en bred demografisk virkelighed. Kun en afgrænset del af forskningslitteraturen og af de politisk iværksatte brugerundersøgelser har imidlertid fokuseret isoleret og i dybden på kunstmuseerne, herunder på regionale og lokale forskelle, realiteter og anvendelser.

Nærværende forskningsprojekt er en kritisk analyse af et mindre, lokalt kunstmuseums eksisterende formidlingspraksis, som samtidig identificerer og fremhæver konkrete udviklingsmuligheder inden for lokal forankring, formidling og fortælling. Projektet, der mere præcist skal undersøge Ribe Kunstmuseums formidlingspraksis og -udvikling på flere platforme, samt dennes modtagelse hos brugerne, har tre overordnede formål:

(1) Projektet skal give kritisk indsigt i anvendelsen af de narrativer og erkendelsesmæssige potentialer, der ligger i et mindre kunstmuseums faste samlinger.

(2) Postdoc-projektet skal i samspil hermed analysere et lokalt museums strategi som en synlig og aktiv aktør i lokalsamfundet, specielt i forbindelse med mobilisering og anvendelse af kunstrelaterede narrativer.

(3) I forlængelse heraf skal projektet producere en længe savnet evaluering og refleksion over det mindre kunstmuseums formidlings- og kommunikative praksis – analogt og digitalt – i et hastigt ændret museumslandskab, hvor mål og midler fortsat gentænkes og udvikles, ikke mindst i lyset af nye digitale satsninger og økonomiske omprioriteringer på kultur- og formidlingsområdet.

I Danmark varetages hovedparten af formidlingen af dansk kunsthistorie af de mindre og lokalt forankrede kunstmuseer. Procesorienterede og tilbundsgående studier, der evaluerer mindre kunstmuseers eksisterende formidling, som den foregår i samspil med kunsthistorisk faglighed på tværs af medier, platforme og interessenter, er imidlertid yderst sjældne på trods af, at det er denne type museer, som dominerer i det danske kulturbillede uden for de største byer. Det manglende forskningsfokus på mindre danske kunstmuseer afspejler sig også i den eksisterende litteratur, som er udgivet om og/eller af museerne selv. Her findes mindre bøger, udstillingskataloger og artikler om enkelte museer, samlinger og udstillinger og i enkelte tilfælde deres lokalhistoriske kontekst, men et grundigt og længerevarende forskningsprojekt, der samler viden om et lokalt, dansk kunstmuseums samtidige formidlingsmæssige udfordringer, vilkår og potentialer, savnes endnu. Ligeledes er konkrete, udviklingsorienterede studier, der kritisk undersøger både udviklingen af og den endelige brug af analoge og digitale formidlingsprodukter fortsat stærkt savnede i dansk og international sammenhæng. Hvor de større kunstmuseer i Danmark og internationalt efterhånden kan karakteriseres som post-digitale, kæmper de mindre institutioner stadig med at integrere formidlingen med de nye, digitale paradigmer og praksisser. Udviklingen og forskningen i digital museumsformidling har allerede antydet en række blindgyder og faldgruber, men også potentialer for re-konceptualisering og gentænkning af museernes identitet og fortællinger om kunsten. Danske museer, det politiske niveau og forskningsverdenen savner viden og kritisk indsigt i de mindre museers arbejde med analog og digital formidling, og hvordan udviklingen af samme kan/bør/vil virke tilbage på museets egen identitet og muligheder. Projektet råder bod på denne mangel ved at fokusere på et enkelt, mindre museum igennem en treårig udviklingsproces fra 2017-2020.

Projektets tre undersøgelsesområder – (1) formidlingen af museets samlinger og ikoniske hovedværker, (2) museets forankring i lokalsamfundet samt (3) udviklingsarbejdet med en ny digital formidlingssatsning – er indbyrdes overlappende. Tilsammen kredser de om museets generelle virke i samfundet, hvad angår strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling, brugere og digitalisering. Både område 1, 2 og 3 tager udgangspunkt i Ribe Kunstmuseum og formidlingen af dansk kunsthistorie, men har paradigmatisk relevans for en større gruppe ”lokale” museer – nationalt som internationalt.

ID: 128034686