Leo Catana

Leo Catana

Lektor

Træffetid: Torsdag 14-15

Primære forskningsområder

Der er to hovedinteresser i min nuværende forskning, nemlig etik og begrebet om methode i filosofihistorie (filosofiens historiografi). Min interesse inden for etik retter sig mod dydsetik, både antik og moderne, herunder dydsetik anvendt i forhold til klima- og miljøspørgsmål. Min interesse i filosofiens historiografi angår de historikere og filosofihistorikere fra det 18. og 19. århundrede, der har været afgørende for moderne fortolkninger af tidligere tænkere.

Min undervisning omhandler især antik græsk filosofi. Jeg underviser ofte på et BA-kursus om antikkens og middelalderens filosofi. Mine KA-kurser skifter, men de angår typisk en central tekst hos Platon eller Aristoteles. I foråret 2018 underviste jeg i Platons dialog Gorgias og dens betydning for etik og politisk filosofi, i foråret 2019 underviste jeg i Aristoteles' begreb om borgeren, på grundlag af hans Etik og Politik, og i foråret 2020 underviste i etisk relativisme i Aristoteles' Etik. Jeg har flere gange siden 2015 etableret intensive sommerkurser i oldgræsk for filosofistuderende, hver gang i samarbejde med kollegaer fra Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet. Generelt er jeg meget interesseret i filosofiuddannelsen som helhed, hvorfor jeg har fungeret som uddannelseskoordinat siden 2015 og som uddannelsesleder fra og med 2020.

Jeg er aktivt involveret i tre fora ved Afdeling for filosofi, og jeg organiserer to af dem sammen med mine kollegaer ved samme afdeling, Sabrina Ebbersmeyer og Anders Dahl Sørensen. Det ene forum er en forskergruppe i filosofihistorie, The History of Philosophy Research Group (2014-), hvori vi to samt andre forskere præsenterer og diskuterer igangværende forskning inden for filosofihistorie, typisk med inviterede, internationalt førende eksperter inden for det pågældende område. Vi laver to gange årligt et graduate seminar, hvor KA-studerende, der skriver speciale om filosofihistoriske emner, kan præsentere deres arbejde og modtage feedback. Det andet forum, som jeg afvikler sammen med de to nævnte kollegaer, er et tværvidenskabeligt forum, The Copenhagen Intellectual History Seminar (2010-), hvori forskere med historiske interesser mødes på tværs af de afdelinger, de typisk arbejder ved — filosofi, historie, klassisk filologi, teologi og jura — for at diskutere deres igangværende forskning. Dette seminar afholdes om foråret og skifter mellem to perioder, nemlig det antikke Grækenland i det 5. og 4. århundrede før vor tidsregning, og så det 17. og 18. århundrede; seminaret i 2020 vil omhandle det  5. og 4. århundrede før vor tidsregning. Det tredje forum er forskergruppen i praktisk filosofi ved samme afdeling, som primært er rettet mod moderne etik og politisk filosofi.

I samarbejde med Mogens Lærke (ENS de Lyon) organiserede jeg i september 2018 en international konference om filosofiens historiografi, som handler om perioden 1800-1950. Ved konferencen undersøge vi, hvilke gensidige påvirkninger der var mellem filosofi og filosofihistorie i perioden 1800-1950. Fjorten internationalt førende forskere fra Europa og USA deltog i konferencen. Formålet med konferencen var at udgive et special issue om dette emne i British Journal for the History of Philosophy i samarbejde med redaktøren, Michael Beaney, for ad den vej at give dette emne, filosofiens historiografi, den position i international forskning, som det fortjener, men som det endnu ikke har. Projektet er økonomisk støttet af École Normale Supérieure de Lyon (ENS de Lyon), The British Society for the History of Philosophy (BSHP), Centre for Modern European Studies (CEMES) og mit institut (MEF). Dette special issue er nu udkommet.

Jeg har virket som peer reviewer for mange internationale tidsskrifter inden for filosofi og filosofihistorie, og jeg er redaktionsmedlem ved det danske tidsskrift Classica et Mediaevalia (2014-), som laves af kollegaer ved flere danske afdelinger for klassisk filologi.

 

Mine vigtigste publikationer

Bøger:

Leo Catana, Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought. Dordrecht: Springer, 2019.

Leo Catana, The Historiographical Concept ‘System of Philosophy’: Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy. Brill: Leiden og Boston, 2008

Leo Catana, The Concept of Contraction in Giordano Bruno’s Philosophy. Ashgate: Aldershot, 2005. Genudgivet 2017 af Routledge.

 

Gæsteredaktør på tidsskrift:

Leo Catana og Mogens Lærke (red), Histories of Philosophy, 1800-1950. Special issue i British Journal for the History of Philosophy (2020).

 

Bidrag til antologier:

Leo Catana ‘From Persona to Systema: Heumann’s Dethronement of Porphyry’s Vita Plotini and the Biographical Model in History of Philosophy’, i Biography, Historiography, and Modes of Philosophizing: The Tradition of Collective Biography in Early Modern Europe, udg. P. Baker. Leiden: Brill, 2017, pp. 337-398.

Leo Catana, ‘Philosophical Problems in the History of Philosophy: What are They?’, i Philosophy and Its History: New Essays on the Methods and Aims of Research in the History of Philosophy, udg. Mogens Lærke, Justin E. H. Smith og Eric Schliesser. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 115-133.

 

Tidsskriftsartikler:

Leo Catana, ‘Plato on Recognition of Political Leaders: The Importance of Mirrored Character Traits’: Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought(accepteret til udgivelse).

Leo Catana, ‘George Grote’s Analysis of Ancient Greek Political Thought: Its Significance to J.S. Mill’s Idea About “Active Character” in a Liberal Democracy’British Journal for the History of Philosophy, special issue, Histories of Philosophy 1800-1950, red. Leo Catana og Mogens Lærke (2020).

Leo Catana, ‘The Ethical Discussion about Protection (boêtheia) in Plato’s Gorgias’: Classical Quarterly 67.2 (2018), pp. 1-17. https://doi.org/10.1017/S0009838819000168

Leo Catana, ‘Doxographical or Philosophical History of Philosophy: On Michael Frede’s Precepts for Writing the History of Philosophy’: History of European Ideas (2014), pp. 1-8. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01916599.2014.906149

Leo Catana,  ‘The Origin of the Division between Middle Platonism and Neoplatonism’: Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science, vol. 46.2 (2013), pp. 166-200.

Leo Catana,  ‘The Concept ‘System of Philosophy’: The Case of Jacob Brucker’s Historiography of Philosophy’: History and Theory, vol. 44 (2005), pp. 72-90.

Undervisnings- og vejledningsområder

Filosofihistorie
Metodebegrebet inden for filosofihistorie

ID: 10547