Gerd Christensen

Gerd Christensen

Lektor

Min forskningsfaglige profil ligger i spændingsfeltet mellem pædagogik, filosofi og psykologi og jeg har igennem nu en del år arbejdet med videnskabsteori og metodologi inden for humaniora og samfundsvidenskab. Mine interesser retter sig særligt imod den pædagogiske psykologi bredt betragtet og med særligt fokus på socialkonstruktionisme og poststrukturalisme. Dertil kommer en gennemgående historisk interesse, som har markeret sig i genealogiske arbejder, som har ført mig igennem pædagogikkens historie. Igennem de senere år har jeg forsket en del i etik, herunder forskningsetik, med særligt fokus på, hvordan Michel Foucaults forståelse af ethos kan indtænkes i forskningsetik. 

Derudover interesserer jeg mig for universitetspædagogik og for forholdet mellem køn og uddannelse. Disse interesser er blandt andet udfoldet i min ph.d. afhandling, der omhandler projektarbejde i grupper på universitetsniveau.

Igennem mit gæstelektorat på Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning stiftede jeg bekendtskab med systematiske reviews og myndighedsbetjening, som er en særlig form for formidling af viden.

Mine undervisnings- og vejleningsområder er primært pædagogisk psykologi, didaktik, videnskabsteori og metode, universitetspædagogik, læring i arbejdslivet samt pædagogikkens historie.

ID: 10411